lnt logo

Dược phẩm

Ngành dược phẩm tại Việt Nam là một trong những ngành nghề có quy định nghiêm ngặt nhất đặc biệt đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Tại LNT & PARTNERS, , đôi ngũ chuyên nghiệp của chúng tôi được các công ty dược phẩm hàng đầu Châu Âu, Châu Á và Hoa Kì tin tưởng đánh giá là nhà cung cấp các ý kiến tư vấn chất lượng và nhanh chóng trong suốt nhiều năm. Chúng tôi có kinh nghiệm phong phú trong việc nắm bắt các quy định pháp luật về dược phẩm và làm việc với cơ quan nhà nước để đảm bảo khách hàng đạt được mục tiêu kinh doanh. Kinh nghiệm xin cấp phép trong lĩnh vực dược phẩm đã đưa chúng tôi trở thành đội ngũ cố vấn cho các công ty dược phẩm hàng đầu thế giới tại Việt Nam.