lnt logo

Tái cơ cấu

Khi các giao dịch chuyển dịch cơ cấu trong nền kinh tế diễn biến phức tạp, nhu cầu tìm kiếm một nhà tư vấn pháp lý có kinh nghiệm để hướng dẫn và điều phối các giao dịch này trở nên ngày càng khẩn thiết hơn. Trên thực tế, việc tái cơ cấu thường là nguyên nhân đẩy một công ty lâm vào tình trạng bị tịch biên khi không trả nợ được.

Tại LNT & PARTNERS, , chúng tôi tự hào khi trở thành người hỗ trợ cho những vụ việc tái cơ cấu doanh nghiệp lớn nhất và phức tạp nhất tại Việt Nam. Các chuyên gia của chúng tôi có đủ kinh nghiệm và nguồn lực để cung cấp các giải pháp toàn diện trong các giao dịch tái cơ cấu, kể cả các giao dịch xuyên biên giới. Chuyên môn của chúng tôi được đúc kết từ quá trình hoạt động trong các lĩnh vực Thuế, Tranh Tụng, Lao động, Bất động sản và Tài chính & Ngân hàng để cung cấp ý kiến tư vấn toàn diện kịp thời cho khách hàng.

Đội ngũ công ty chúng tôi đã và đang là đại diện cho các công ty, hội đồng thành viên, đội ngũ quản trị, chủ sở hữu, chủ nợ và nhà đầu tư cho việc xử lý nợ ngoài hoặc trong tòa án.

Khách hàng của chúng tôi được hưởng lợi ích từ phạm vi dịch vụ rộng lớn trong lĩnh vực tái cơ cấu, bao gồm:

  • Tái cơ cấu xuyên biên giới, không phụ thuộc vào phán quyết tóa án
  • Chiến lược tái cơ cấu cho các doanh nghiệp và các nhà đầu tư đang suy thoái.
  • M&As suy thoái.
  • Bảo hộ phá sản

Xem các cam kết và vụ việc trọng điểm gần đây